نصب تاسیسات برقی پروژه انتقال آب از سد دوستی

پمپ های مذکور 6کیلوولت می باشد.

  • CATEGORY